ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធស្នាក់នៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងចាប់ផ្តើមឲ្យមានការប្រលងបែបថ្មីមួយ។

នៅខែ៤ឆ្នាំ២០១៩គេបានបង្កើតសញ្ញាប័ត្រថ្មីដែលឲ្យឈ្មោះថា ‘សញ្ញាប័ត្រជំនាញ’ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានសញ្ញាប័ត្រនេះមានសិទ្ធស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនស្របច្បាប់។ (អំពី ‘សញ្ញាប័ត្រជំនាញ’ )លោកអ្នកអាចចូលទៅមើលនៅវ៉ែបសាយខាងក្រោមនេះ។ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/kh/index.html (មាននិយាយជាភាសាខ្មែរ) ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំយក ‘សញ្ញាប័ត្រជំនាញ’បានត្រូវធ្វើតេស្តភាសាជប៉ុននិងតេស្តសមត្ថភាពជំនាញទាក់ទងនឹងការងារ។តេស្តភាសាជប៉ុនដែលអាចប្រើដើម្បីដាក់ពាក្យសុំយកសញ្ញាប័ត្រជំនាញបានគឺត្រូវធ្វើតាមតេស្តស្តង់ដារបស់មូលនិធិជប៉ុន(JFT-Basic) ។ អ្នកដែលមានសញ្ញាប័ត្រសមត្ថភាពភាសារជប៉ុនចាប់ពីកំរិ N4ឡើងអាចដាក់ពាក្យ សុំយកសញ្ញាប័ត្រជំនាញនេះបាន។ចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ញាប័ត្រសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនចាប់ពីN4ឡើងទៅមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តស្តង់ដារបស់មូលនិធិជប៉ុន(JFT-Basic) ទេ។ ១. លក្ខណៈ ពិសេសតេស្តស្តង់ដារបស់មូលនិធិជប៉ុន(JFT-Basic)គឺអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើការប្រើបាស់ភាសាជប៉ុនសំរាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ តេស្តនេះគឺត្រូវធ្វើតាមប្រទេសនីមួយៗដោយប្រើកុំព្យូទ័រសំរាប់សំនួរនិងចំលើយ ពេលធ្វើតេស្តចប់លទ្ធផលនឹងចេញមកភ្លាមៗតែម្តង។ ឱកាសធ្វើតេស្តគឺមានច្រើនដោយគំរោងអាចនឹងមានដល់៦ដងក្នុង១ឆ្នាំ។ ការធ្វើតេស្តគឺមានរយៈពេល៦០នាទីហើយក៏មានប្រហែល៦០សំនួរដែរ។ មានទាំងសំនួរអានហើយឆ្លើយនិងសំនួរស្តាប់ហើយឆ្លើយ។ ចំលើយមានច្រើនសំរាប់ ជ្រើសរើសតែត្រូវជ្រើសរើសយកចំលើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុត។ ២. គំរោងការធ្វើតេស្ត ថ្ងៃទី២៧រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ខែ១០ឆ្នាំ២០១៩ (គំរោងបន្ទាប់គឺខែ១ឆ្នាំ២០២០) ទីកន្លែង  ភ្នំពេញ(១កន្លែង) របៀបដាក់ពាក្យ   និងផ្តល់ដំណឹងនៅដើមខែ៩ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ   នៅថ្ងៃទី៣០ខែ៩ឆ្នាំ២០១៩ តម្លៃ  ២២ដុល្លា