ស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុន នឹងនាំមកនូវភាពយន្តជប៉ុនដែលមានប្រជាប្រិយភាព ការលើកទឹកចិត្ត ទស្សនីយភាពរីករាយជាច្រើនមកកាន់មហោស្រពភាពយន្តជប៉ុនឆ្នាំ២០១៩។ដូច្នេះយើងខ្ញុំកំពុងស្វែងរកបេក្ខជនស្ម័គ្រចិត្តដែលដាក់ចិត្ត តស៊ូរ ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ។ ចូលរួមរីករាយជាមួយពួកយើងតាមរយៈមុខងារដូចខាងក្រោម៖ ក្រុមផ្នែកសំ​បុត្រកុន ក្រុមផ្នែកក្នុងសាលភាពយន្ត ក្រុមចែកចាយនិងផ្តល់ព័ត៌មាន លក្ខខណ្ឌចូលរួម បេក្ខជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ បេក្ខជនដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តភាពយន្តនឹងវប្បធម៌ជប៉ុន បេក្ខជនត្រូវមានភាពអំណត់ មានពេលវេលាចូលរួមការបញ្ចាំងភាពយន្ត បេក្ខជនដែលមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ​ និងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ របៀបនៃការដាក់ពាក្យ ទាញយកពាក្យសុំនៅទីនេះ បំពេញ រួចដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន​ នៃមជ្ឃមណ្ឌលសហប្រតិបតិ្តការកម្ពុជា-ជប៉ុន(CJCC) ត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ទីតាំងដែលត្រូវចុះធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 1 Major Cineplex by Smart @Aeon Mall 2 Legend Cinema @TK Avenue ថ្ងៃទី ២០ ដល់ ២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃ ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 

Japan Film Festival 2019: Calling for Volunteer

The Japanese Film Festival will bring plenty of inspirable, enjoyable and popular Japanese films to Cambodia! We’re looking for passionate, commitment, hardworking volunteers. Be part of Japanese Film Festival (JFF) 2019 by joining this exciting event with us in following team: Ticketing Team Hall Coordination Team                                                          Publicity material distribution Team ELIGIBILITY Aged 18 years

STAFF RECRUITMENT(Application deadline: 18th October 2019)

The Japan Foundation Asia Center, Phnom Penh Liaison Office RECRUITMENT INFORMATION The Japan Foundation is Japan’s principal institution dedicated to carrying out comprehensive international cultural exchange programs throughout the world. The Asia Center, established within the Japan Foundation in April 2014, is a specialized unit with the goal to connect people, expand networks, and develop

職員募集要領(締切:2019 年10月18日)

国際交流基金アジアセンタープノンペン連絡事務所 職員募集のご案内 国際交流基金は、全世界を対象に総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の専門機関です。アジアセンターは、2014年4月に国際交流基金内に新設された特別ユニットで、アジアの中で、人と人とをつなげ、ネットワークを広げ、アジアの新しい文化をともにつくることを目指しています。 東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向けて、音楽、演劇、映画やスポーツから日本語教育、学術まで、様々な分野で事業を実施しながら、アジアの人々の交流活動を応援していきます。プノンペン連絡事務所は、アジアセンターのカンボジア支部として、日本とカンボジアの交流を中心に、文化芸術交流、日本語教育支援等の分野でさまざまな活動を行っています。 1.勤務場所   国際交流基金アジアセンタープノンペン連絡事務所 (プノンペン) 2.募集人数 1名 3.雇用形態  有期雇用契約。契約時から2020年3月31日。  ただし、勤務成績が良好な場合、本契約を結び、その後1年ごとの延長の可能性あり。 4.契約開始時期及び期間  2019年10月中に勤務開始(相談可) 5.勤務日及び時間 (1)勤務日:週5日(月~金) (2)勤務時間:8時から17時(昼休憩1時間半) 6.主な業務内容 以下の分野の主管スタッフの補佐業務。ただし能力や習熟度に応じて、主体的に業務遂行を 依頼する可能性あり。 (1)日本語事業関連業務 (2)総務関連業務(IT、セキュリティ) (3)広報業務(SNS、ホームページ) (4)その他、所長の指示に基づき通訳・翻訳、調査・情報収集など 7.待遇  当事務所の規程による。 8.応募要件 (1)カンボジア語:母語もしくは同程度 (2)日本語:N2レベル同等以上(イベント等や事務交渉において通訳が可能なレベル) (3)英語:日常会話レベル (4)勤務経験:10年程度 (5)学歴:大学卒業以上 9.求める条件等 (1)コミュニケーション能力(明確に意図を伝える能力、積極的な情報共有、他者に耳を傾ける能力)を備えていること。 (2)常に新たな知識やスキルを身につける姿勢があること。 (3)必要に応じ、自分の専門外の業務や庶務・雑務も含めた幅広く、  且つ未経験の業務にも柔軟に対応できること。 (4)正確な事務処理能力を備えていること。  (WordやExcelによるファイル作成能力、計算処理能力が求められます。) (5)自己実現のためだけではなく、組織で働くことの意味を理解していること。 10.応募方法 (1)提出書類 ①応募用紙(日本語で作成) 1部 ②大学の卒業・成績証明書 1部 ③過去に日本語能力試験を受験したことがある場合には、「合否結果通知書」または 「認定書」の写し   1部 ④在職証明書(在職中の方のみ)、もしくは過去の勤務経験を証明する書類 (本人以外が作成したもの)1部 (2)提出方法及び提出先 ①郵送又は持参 (郵送の場合の宛先)    The Japan Foundation,