អំពីសម្ភារៈសិក្សាភាសាជប៉ុន “JF Can-do for Life in Japan”

ឥឡូវនេះ មូលនិធិជប៉ុន កំពុងអភិវឌ្ឍសម្ភារៈសិក្សាម៉្យាង អោយឈ្មោះថា “JF Can-do for Life in Japan”។ គោលដៅនេះ សំដៅអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានគ្រឹះភាសាជប៉ុនជំនាញសម្រាប់ទ

ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធស្នាក់នៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងចាប់ផ្តើមឲ្យមានការប្រលងបែបថ្មីមួយ។

នៅខែ៤ឆ្នាំ២០១៩គេបានបង្កើតសញ្ញាប័ត្រថ្មីដែលឲ្យឈ្មោះថា ‘សញ្ញាប័ត្រជំនាញ’ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានសញ្ញាប័ត្រនេះមានសិទ្ធស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនស្របច្បាប