ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធស្នាក់នៅស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងចាប់ផ្តើមឲ្យមានការប្រលងបែបថ្មីមួយ។

នៅខែ៤ឆ្នាំ២០១៩គេបានបង្កើតសញ្ញាប័ត្រថ្មីដែលឲ្យឈ្មោះថា ‘សញ្ញាប័ត្រជំនាញ’ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានសញ្ញាប័ត្រនេះមានសិទ្ធស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនស្របច្បាប់។ (អំពី ‘សញ្ញាប័ត្រជំនាញ’ )លោកអ្នកអាចចូលទៅមើលនៅវ៉ែបសាយខាងក្រោមនេះ។ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/kh/index.html (មាននិយាយជាភាសាខ្មែរ) ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំយក ‘សញ្ញាប័ត្រជំនាញ’បានត្រូវធ្វើតេស្តភាសាជប៉ុននិងតេស្តសមត្ថភាពជំនាញទាក់ទងនឹងការងារ។តេស្តភាសាជប៉ុនដែលអាចប្រើដើម្បីដាក់ពាក្យសុំយកសញ្ញាប័ត្រជំនាញបានគឺត្រូវធ្វើតាមតេស្តស្តង់ដារបស់មូលនិធិជប៉ុន(JFT-Basic) ។ អ្នកដែលមានសញ្ញាប័ត្រសមត្ថភាពភាសារជប៉ុនចាប់ពីកំរិ N4ឡើងអាចដាក់ពាក្យ សុំយកសញ្ញាប័ត្រជំនាញនេះបាន។ចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ញាប័ត្រសមត្ថភាពភាសាជប៉ុនចាប់ពីN4ឡើងទៅមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តស្តង់ដារបស់មូលនិធិជប៉ុន(JFT-Basic) ទេ។ ១. លក្ខណៈ ពិសេសតេស្តស្តង់ដារបស់មូលនិធិជប៉ុន(JFT-Basic)គឺអាចវិនិច្ឆ័យទៅលើការប្រើបាស់ភាសាជប៉ុនសំរាប់ទំនាក់ទំនងនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ តេស្តនេះគឺត្រូវធ្វើតាមប្រទេសនីមួយៗដោយប្រើកុំព្យូទ័រសំរាប់សំនួរនិងចំលើយ ពេលធ្វើតេស្តចប់លទ្ធផលនឹងចេញមកភ្លាមៗតែម្តង។ ឱកាសធ្វើតេស្តគឺមានច្រើនដោយគំរោងអាចនឹងមានដល់៦ដងក្នុង១ឆ្នាំ។ ការធ្វើតេស្តគឺមានរយៈពេល៦០នាទីហើយក៏មានប្រហែល៦០សំនួរដែរ។ មានទាំងសំនួរអានហើយឆ្លើយនិងសំនួរស្តាប់ហើយឆ្លើយ។ ចំលើយមានច្រើនសំរាប់ ជ្រើសរើសតែត្រូវជ្រើសរើសយកចំលើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុត។ ២. គំរោងការធ្វើតេស្ត ថ្ងៃទី២៧រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ខែ១០ឆ្នាំ២០១៩ (គំរោងបន្ទាប់គឺខែ១ឆ្នាំ២០២០) ទីកន្លែង  ភ្នំពេញ(១កន្លែង) របៀបដាក់ពាក្យ   និងផ្តល់ដំណឹងនៅដើមខែ៩ឆ្នាំ២០១៩ ចាប់ផ្តើមទទួលពាក្យ   នៅថ្ងៃទី៣០ខែ៩ឆ្នាំ២០១៩ តម្លៃ  ២២ដុល្លា

U14 GFA Soriya International Tournament 2017

“U14 GFA Soriya International Tournament 2017”, organised byGlobal Football Soriya and The Japan Foundation Asia Center Phnom Penh Liaison Office, was concluded successfully. 8 teams came from Cambodia and Singapore to join the tournament. The Japan Foundation Asia Center widens the circle of exchanges among players of “Football Culture” and

Call for Applications! HANDs! Project

HANDs! Project 2017 – 2018 for Disaster and Environmental Education + Creativity [For Cambodian Nationality] Application Deadline: July 18, 2017 The HANDs! (Hope and Dreams) Project is a human resource development program sponsored by the Japan Foundation Asia Center. The Project was created as a place for mutual learning, sharing

Calling for Japan Foundation Asia Center Grant & Fellowship Programs

The Japan Foundation Asia Center conducts and supports collaborative initiatives with its Asian—primarily ASEAN—counterparts. Through interacting and working together in Japanese-language education, arts and culture, sports, and grassroots and intellectual exchange, the Asia Center pursues to develop the sense of kinship and coexistence as neighboring inhabitants of Asia. Grant and

Final Workshop of Khmer AsiAnimation

Social Compass and the Japan Foundation Asia Center Phnom Penh had a final workshop of Khmer AsiAnimation at Royal University of Fine Arts on 8 Oct. Mr. Haruki Kasugamori, animation director, came from Japan to give students a lecture on animation. And also H.E. Mrs. Phoeurng Sackona – Minister of