គំនូរនៅផ្ទះតាមស្ទាយយ៉ាម៉ាដា ART@HOME BY YAMADA METHOD 

គំនូរតាមផ្ទះ រដូវកាលទី២ ភាគទី៩ ការធ្វើសៀវភៅរូបភាព ART@HOME SEAON2 Ep9 PICTURE BOOK

សម្រាប់មេរៀនទី ៩ សប្តាហ៍ពិសេសមួយនេះ ទស្សនិកជនប្រាកដជាជក់ចិត្តជាមួយនឹងសិល្បៈគំនូរលើសៀវភៅបង្កើតរឿងនិទានដ៏អស្ចារ្យ🖼📓ដែលអ្នកគ្រូ លីកា នឹងធ្វើឡើងអមជាមួយសាច់រឿង៖ មួយថ្ងៃរបស់កូនដំរី 🐘 ដែលអ្នកទស្សនាអាចយកមកធ្វើជារឿងផ្សេងៗតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួន។ ដូច្នេះហើយ សូមទស្សនាសាច់រឿង ក៏ដូចជាដំណាក់កាលនៃការធ្វើសៀវភៅនេះជាមួយ គំនូរតាមផ្ទះ ស្ទាយយ៉ាម៉ាដា រដូវកាលទី២ ភាគ៩ ទាំងអស់គ្នា🐘