គំនូរនៅផ្ទះតាមស្ទាយយ៉ាម៉ាដា ART@HOME BY YAMADA METHOD 

គំនូរតាមផ្ទះ ស្ទាយយ៉ាម៉ាដា ទី២ វគ្គទី៤ តិទិននៃថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំ ART@HOME 2, 4 MY BIRTHDAY CALENDAR

តោះទៅរៀនធ្វើ “ប្រតិទិនថ្ងៃកំណើតរបស់ខ្ញុំ” ជាមួយអ្នកគ្រូ លីកា ទាំងអស់គ្នា!សប្បាយហើយ ងាយស្រួលធ្វើទៀត😉